Reklamačný poriadok - Mirada.sk

Reklamačný poriadok - Mirada.sk

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Článok I.

Úvodné ustanovenie

 

Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o., so sídlom  Ulica Púpavová 9917/1A, Trnava 917 02, IČO: 44 638 892,  DIČ: 2022773049, IČ DPH: SK2022773049, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34771/T, konajúca prostredníctvom Martin Gáži, konateľ (ďalej aj ako „DANUBE OPTIC s. r. o.“), vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom cez E-shop spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o., názov e- shopu:  www.mirada.sk .

 

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 

 1.        Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.
 2.        Pri tovare predávanom za nižšiu cenu spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3.        Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o.  zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 4.        Záručná doba je 24 mesiacov.
 5.        Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. poskytnúť tiež osobitným písomným vyhlásením kupujúcemu alebo v reklame.
 6.        Pokiaľ spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený spoločnosťou DANUBE OPTIC s. r. o. a odovzdaný kupujúcemu.
 7.        Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

 

Článok III.

Spôsob uplatnenia reklamácie

 

 1.        Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
 2.        Tovar zakúpený cez E-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:  Horné Bašty 12, 917 00 Trnava (ďalej aj ako „reklamačná adresa“)
 3.        Spolu s reklamovaný tovarom je kupujúci povinný spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o.  odoslať, príp. odovzdať tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), popísať dôvod reklamácie, ako aj vyplniť formulár reklamácie (docpdf), kde o.i. popíše dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. zo zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia platby, e-mailovú adresu (ďalej len „popis reklamácie“).
 4.        V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 5.        V prípade, ak bude kupujúcemu vystavený záručný list v ktorom je uvedený iný podnikateľ určený na opravu tovaru, ktorý je v mieste a pre kupujúceho bližšom, je kupujúci povinný uplatniť právo na opravu tovaru u tohto podnikateľa. Podnikateľ určený na opravu tovaru je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji medzi spoločnosťou DANUBE OPTIC s. r. o. a kupujúcim.
 6.        Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.
 7.        Kupujúci môže reklamovať iba vadný tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

 

Článok IV.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 

 1.        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2.        Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. je oprávnená vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.
 3.        Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4.        Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 5.        Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 6.        Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 7.        Ak spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 8.        Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

Článok V.

Spôsob vybavenia reklamácie

 

 1.        Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 2.        O prijatí reklamácie je spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 3.        Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV. uplatňuje.
 4.        O určení spôsobu vybavenia reklamácie je spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. oprávnená informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 5.        Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 6.        O vybavení reklamácie je spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 7.        Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je písomné vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 8.        Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. je povinná kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9.        Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o.porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

 

 

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 

 1.        Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2.        Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby spoločnosťou DANUBE OPTIC s. r. o..
 3.        Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o.  si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke   www.mirada.sk.