Podmienky ochrany osobných údajov - Mirada.sk

Podmienky ochrany osobných údajov - Mirada.sk

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

 

V našej spoločnosti je bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Preto sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov tak, aby boli Vaše osobné údaje maximálne chránené a ich spracúvanie bolo v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“). V tomto dokumente nájdete informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte Vy v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať. Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

  1.        Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o., so sídlom  Ulica Púpavová 9917/1A, Trnava 917 02, IČO: 44 638 892,  DIČ: 2022773049, IČ DPH: SK2022773049, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34771/T, konajúca prostredníctvom Martin Gáži, konateľ (ďalej aj ako „DANUBE OPTIC s. r. o.“),  ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Obchodná spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu:

 

Meno a Priezvisko: Ing. Ingrid Gážiová,

Svoje práva otázky a dotazy môžete uplatniť na tejto e-mailovej adrese:  info@mirada.sk

Svoje práva otázky a dotazy môžete uplatniť na tomto telefónnom čísle: +421 905 777 600.

 

  1.        Osobné údaje, ktoré spracovávame

 

2.1               Osobné údaje, ktoré nám poskytnete - spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, najmä pri: vytvorení účtu (pri registrácii), vyplnení objednávkového formulára pri uskutočnení nákupu do nákupného košíka (menovite meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska, prípadne doručovaciu adresu, e – mailová adresa, spôsob úhrady, Vami zadaná poznámka k objednávke),  spracovávame tiež osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov (Newsletter).

2.2               Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete - ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

 

2.3               Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky - pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

 

2.4               Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci používa na webovej stránke svojho internetového obchodu súbory „cookies“. Cookies sú textové súbory , ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy stránky www.mirada.sk. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje o kupujúcom. Predávajúci získava súbory „cookies“ za nasledovným účelom a z nasledovných dôvodov:

 

-      predávajúci prostredníctvom cookies zaznamenáva celkový počet návštevníkov webovej stránky internetového obchodu v agregovanej forme, čo umožňuje predávajúcemu aktualizovať a zlepšovať webovú stránku internetového obchodu,

-      predávajúci používa cookies, aby lepšie zistil, ako sa využíva webová stránka internetového obchodu, aby predávajúci umožnil lepšiu navigáciu na nej. Cookies napríklad umožňujú predávajúcemu zistiť, či kupujúci webovú stránku internetového obchodu už predtým navštívil, alebo je na tejto stránke po prvýkrát. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas predávajúceho s používaním a získavaním súborov cookies, pričom podľa zákona o elektronických komunikáciách sa za takýto súhlas považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

 

2.5               Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

 

 

  1.        Účely spracovávania osobných údajov:

 

3.1               Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. spracúva:

a)       na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa doručenia pokiaľ je iná ako fakturačná adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o.),

b)      na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v písm. (a) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii,

c)       na účely vybavovania prípadného odstúpenia od uzavretej zmluvy, či už zo strany DANUBE OPTIC s. r. o. alebo zákazníka

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

a)       v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a

b)      v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou DANUBE OPTIC s. r. o. je

a)       v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a

b)      v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o..

 

3.2               Osobné údaje spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. spracúva na účel vybavenia Vašej objednávky, teda na plnenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou DANUBE OPTIC s. r. o.. Spracovanie údajov v tomto prípade znamená všetky činnosti od zaevidovania Vašej objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.

 

3.3               Vaše osobné údaje spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. spracuje tiež na účel vyhotovenia faktúry a na účel vedenia účtovníctva spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o..

 

3.4               Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

 

3.5               V prípade starostlivosti o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru). Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou DANUBE OPTIC s. r. o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

3.6               Pri marketingovej činnosti: E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Ak si od nás už neželáte dostávať žiadne ponuky, je nám to ľúto, no Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že zašlete e – mail na adresu  info@mirada.sk.

 

  1.        Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

 

4.1               Vaše osobné údaje odovzdávame dopravcovi pri doručovaní tovaru, vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

 

4.2               K osobným údajom má prístup spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. ako prevádzkovateľ, jej zamestnanci a môžu k nim mať prístup aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým spoločnosti poskytujúce IT služby, programátorské služby, správu e-shopu a vedenie účtovníctva. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné (tretie) osoby:

 

 

  1. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro., Vložka č. 3215/B (kuriér SPS vyzdvihujúci balíky doručované v SR)

2. Express One Slovakia s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, IČO: 31 342 621, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B (kuriér vyzdvihujúci balíky doručované v zahraničí)

  1.   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S (dodávanie balíkov na adresu)

4. Ing. Martina Neštická, Slnečná 971/29, 917 01 Trnava, IČO: 52792421, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava pod číslom 250-44206 (účtovníctvo)

 

4.3               Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Ak máte svoju platobnú kartu uloženú pre urýchlenie ďalších nákupov na našom internetovom obchode, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty.

 

 

  1.        Doba po ktorú vaše osobné údaje spracovávame

 

 

5.1               Súhlas ste udelili spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

 

5.2               V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

 

5.3               Nahrávky telefonických hovorov z Call centra sú uchovávané po krátku dobu, najdlhšie však po dobu 1 roku, pokiaľ pre nás bude z dôvodu oprávneného záujmu nevyhnutné uchovať si nahrávky po dlhšiu dobu (napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod.)

 

5.4               Po ukončení spolupráce a po uplynutí zákonnej záručnej lehoty, budú osobné údaje vymazané, pokiaľ neexistujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť spoločnosti a daňové, účtovné alebo archívne povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia zmluvnej spolupráce.

 

5.5               Osobné údaje, ktoré ste zadali do Vášho dotazu spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. spracúva len nevyhnutnú dobu do zodpovedania Vášho dotazu resp. ukončenia jednotlivej emailovej komunikácie.

 

5.6               Údaje získané povolením cookies spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. spracúva po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte na svojom prehliadači, prípadne do doby, než podáte námietku proti spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom alebo odvoláte súhlas.

 

  1.          Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

 

6.1               V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. a požadovať na požiadanie môžete uplatniť právo požadovať od spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. prístup k Vašim osobným údajom (spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. Vás bude informovať predovšetkým o tom, či a aké kategórie osobných údajov o Vás sú spracúvané, o účele a povahe spracúvania, dobe spracúvania, vrátane informácie o prípadných príjemcoch mimo spoločnosti spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. a Vašich právach). Všeobecné informácie o činnostiach spracovania Vašich osobných údajov sú uvedené v týchto pravidlách.

 

6.2               Ak sa domnievate, že spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. spracúva osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou,  v rozpore s Vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. opravu, blokáciu, doplnenie, likvidáciu). V súlade s legislatívou máte právo na:

 

6.2.1         Právo na prístup - Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom tohto e-mailového formulára.

 

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 

-      Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov

-      Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov

-      Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov

-      Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené

-      Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu

-      Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

 

6.2.2         Právo na opravu - Zmenili sa Vaše osobné údaje? Spracúvame Vaše neaktuálne či nepresné osobné údaje? Informujte nás, prosím, a my Vaše osobné údaje opravíme.

 

6.2.3         Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) - Vaše osobné údaje sme v určitých, právnymi predpismi stanovených prípadoch povinní na Váš pokyn vymazať. V takomto prípade sme povinní vyhodnocovať, či sú na vymazanie splnené právnymi predpismi vyžadované podmienky, pretože v niektorých, právnymi predpismi stanovených prípadoch sme povinní Vaše údaje uchovávať a archivovať po zákonom stanovenú dobu, napriek tomu, že by ste požadovali príslušné údaje vymazať.

 

6.2.4         Právo na obmedzenie spracovávania - ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

 

6.2.5         Právo na prenosnosť údajov - ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, môžete nás požiadať o odovzdanie Vašich údajov v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.

 

6.2.6         Právo na vznesenie námietky – ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa, prosím, na nás a požiadajte nás o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

 

6.2.7         Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
S Vašim podnetom či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

 

Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov. Nakladanie s nimi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia GDPR. Spoločnosť pravidelne posudzuje aktuálnosť týchto pravidiel. Aktuálna verzia týchto pravidiel je dostupná na webovej stránke  www.mirada.sk. V prípade, ak budú tieto pravidlá podstatne zmenené, spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o.  zákazníkov viditeľne upozorní.

 

Ak máte otázky, pripomienky alebo ak si uplatňujete Vaše práva k ochrane osobných údajov, kontaktujte spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o., prosím na email: info@mirada.sk, alebo aj poštou na adresu: Horné Bašty 12, 917 00 Trnava.

 

Tieto pravidlá sú účinné od 19.4.2024