Všeobecné Obchodné podmienky - Mirada.sk

Všeobecné Obchodné podmienky - Mirada.sk

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o., so sídlom  Ulica Kozácka 7820/63, Trnava 917 02, IČO: 44 638 892,  DIČ: 2022773049, IČ DPH: SK2022773049, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34771/T, konajúca prostredníctvom Martin Gáži, konateľ (ďalej aj ako „DANUBE OPTIC s. r. o.“), pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu.

 

Článok I.

Základné ustanovenia a definície

 

 1.    Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení ich zmien a noviel ako aj týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácií.
 2.    Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. ako predávajúci (ďalej len „dodávateľ“ alebo „DANUBE OPTIC s. r. o.“ alebo „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“).
 3.    Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.mirada.sk (ďalej len „elektronický obchod“). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
 4.    Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu. Právnickou osobou sa rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právnickou osobou sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
 5.    Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 1.    Aktuálna ponuka tovaru – aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke  www.mirada.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, značka, číslo modelu, farba, veľkosť, atď...), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä značkové slnečné okuliare, značkové dioptrické okuliare. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104.
 2.    Kópiu všeobecných obchodných podmienok dostane objednávateľ ako prílohu k potvrdeniu o prijatí objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane objednávateľ formou Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí.
 3.    Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
 4.    DANUBE OPTIC s. r. o. zasiela objednaný tovar aj mimo územia Slovenskej republiky. Cez e-shop je možné objednať tovar iba s dodaním do Českej republiky. V prípade ostatných krajín je potrebné kontaktovať zákaznícky servis.

Čl. II.
Uzatváranie kúpnych zmlúv

 

 1.      K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. dodá  kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o..
 2.      Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti DANUBE OPTIC s. r.o. . Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke  www.mirada.sk a jeho odoslaním cez E-shop.
 3.      Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež

- vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto VOP,

- vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 1.      Objednávka zaniká:

     -odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o.,

- márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

 1.      Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. neznamenajú potvrdenie objednávky.
 2.      Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 3.      Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
 4.      Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o.. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. povinná prijať.

 

Čl. III.
Informácie o tovare a cene

 

 1.      Produkty a ich ceny sú zobrazené a aktualizované na webovej stránke :  www.mirada.sk.
 2.      Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení o vztvorení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
 3.      Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 4.      Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu (ďalej aj ako „Kúpna cena“) spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

-        card pay - platba kartou online na účet spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet

-        Tatra pay - platba na účet spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. prostredníctvom online platobných nástrojov Tatra banky, a. s.

-        platba bankovým prevodom

-        dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi.

 1.      Záväzok kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu je splnený momentom pripísania Kúpnej ceny na účet spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. alebo odovzdaním Kúpnej ceny kuriérovi, Slovenskej pošte.
 2.      Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk a za použitie platobného nástroja dobierka spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.
 3.      Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o.. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý predstavuje číslo objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 4.      Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.
 5.      Cena dopravy je v rámci Slovenskej republiky zadarmo, v rámci Českej republiky je spoplatnená.

 

Čl. IV
Objednanie tovaru

 

 1.      Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva tak, že vybraný produkt zaklikne a vloží do nákupného košíka a odošle objednávku.
 2.      Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa a potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov. Bez toho, aby zákazník potvrdil súhlas s VOP a so spracovaním jeho osobných údajov nie je možné tovar objednať.
 3.      Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie.

 

 

Čl. V
Príprava tovaru na expedíciu a doručenie tovaru

 

 1.      Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi pripraví na expedíciu. Následne bude zákazníkovi odoslaný tovar spolu s faktúrou, na adresu, ktorú uviedol ako adresu na doručenie.

 

 

Čl.VI
Termín dodania

 

 1.      Termín dodania objednaného tovaru je obvykle do 4-12 pracovných dní od odsúhlasenia objednávky, pokiaľ sa nedohodne so zákazníkom inak.
 2.      Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, alebo pri osobnom prevzatí tovaru na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania Kúpnej ceny na účet spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 3.      Pri každom tovare na stránke www.mirada.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.

Čl. VII

Spôsob doručenia tovaru

 

 1.      Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
 2.      Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania v Slovenskej republike sú:

-          Slovenská pošta - balík odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 3 pracovných dní od odoslania tovaru),

-          doručenie kuriérom Slovak Parcel Service s.r.o. (doručenie do 3 pracovných dní od odoslania tovaru),

-          osobný odber tovaru na adrese DANUBE OPTIC s.r.o., Horné Bašty 12, 917 00 Trnava.

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania v Českej republike je:

-          doručenie kuriérom In Time s. r. o. (doručenie do 5 pracovných dní od odoslania tovaru)

 1.    Doprava tovaru na území Slovenskej republiky, t.j. poštovné je v rámci územia Slovenskej republiky bezplatné, t.j. poštovné znáša predávajúci.

Doprava tovaru na území Českej republiky, t.j. poštovné je v rámci územia Českej republiky spoplatnené, t.j. poštovné znáša kupujúci.

Čl. VIII

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

 

 1.      Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 2.      V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

-                  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

-                  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

-                  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

-                  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

-                  predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

-                  predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

-                  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1.      V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu DANUBE OPTIC s. r. o., so sídlom Horné Bašty 12, 917 00 Trnava, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@mirada.sk.
 2.      V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
 3.      Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 4.      Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o. povinná:

-                  prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: DANUBE OPTIC s. r. o., so sídlom Horné Bašty 12, 917 00 Trnava, Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík prípadne ako doporučenú zásielku. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu - faktúry,

-                  vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 1.      Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou DANUBE OPTIC s. r. o. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou DANUBE OPTIC s. r. o.
 2.      Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
 3.      Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o znáša kupujúci.
 4.   Spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä ak:

-                  ak pri platbe na účet spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,

-                  ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle týchto VOP neodstúpil, neprevezme objednaný tovar pri osobnom prevzatí tovaru na predajni, od kuriéra v dohodnutom mieste dodania, na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote, do 14 dní od obdržania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke,

-                  ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o inak ho zaobstarať,

-                  ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o  tovar nakupuje.

  11. Odstúpenie spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o.  od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené                            kupujúcemu  s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú            kúpnu cenu vráti spoločnosť DANUBE OPTIC s. r. o kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy                        bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 12.   Odstúpenie spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti DANUBE OPTIC s. r. o na          náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

 

Čl. IX.
Zodpovednosť za vady a záruka

 

 1.      Záruka dodávateľa za predaný tovar sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom.
 2.      Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorý tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).
 3.      Zákazník reklamuje vady zakúpeného tovaru u dodávateľa písomne na adrese dodávateľa: DANUBE OPTIC s. r. o., so sídlom Horné Bašty 12, 917 00 Trnava, K reklamácii kupujúci zároveň predkladá faktúru.
 4.      Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)   neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru a spísaním zápisnice s kuriérom o množstevných vadách, mechanickom poškodení tovaru

b)   uplynutím záručnej doby tovaru,

c)   mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d)   používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

e)   neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f)     poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,

g)   poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h)   poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,

i)     neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s kuriérom o vadách)

j)    zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

Čl. X
Spracovanie osobných údajov

 

 1.      Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 2.      Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH.
 3.      V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese info@mirada.sk
 4.      Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

 

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

 

 1.      Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 7.5.2020
 2.      Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke info@mirada.sk
 3.      Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
 4.      V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.